General terms and conditions

1. TOEPASSINGSGEBIED.

Huidige algemene voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen Plant A Flag (hierna Verkoper) en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna Klant).

Deze voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Verkoper en de Klant. Deze voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan elke contractuele verhouding aan.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper vragen, die zulks onverwijld aan de Klant overmaakt.

 

2. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN.

De Klant wordt geacht de voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het plaatsen van een bestelling, ongeacht of de bestelling via een online bestelorder of ter plaatse gebeurt.

 

3. BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES.

De bestekken en prijsoffertes opgesteld door de Verkoper zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek of de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

Door de ondertekening van het bestek of de offerte verbindt de Klant zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten .
De bestekken en prijsoffertes zijn slechts bindend voor de Verkoper na zijn schriftelijke bevestiging of het versturen van de factuur.

 

4. DE LEVERINGSTERMIJN.

De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en binden de Verkoper niet. Ze zijn louter indicatief. Mogelijke vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.

De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de speci eke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden. Ingeval de redelijke termijn overschreden wordt, geeft de Verkoper daarbij de nuttige duiding aan de Klant.

 

5. DUURTIJD VAN DE OVEREENKOMST.

Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant worden aangegaan voor onbepaalde duur. De overeenkomst gaat in na ondertekening van de bestelbon en/of de offerte en ten laatste bij de aanvang van de werken. De Klant kan de overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven mits een opzegtermijn van 1 maand te respecteren. Dit alles behoudens speci eke afwijking daarvan in de bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

 

6. DUURTIJD VAN DE OVEREENKOMSTEN INZAKE HOSTING EN DOMEINNAAM.

De overeenkomsten inzake hosting en de domeinnaam worden aangegaan voor een duurtijd van 12 maanden. De overeenkomst wordt aan het einde van deze periode automatisch hernieuwd voor dezelfde duurtijd, behoudens ingeval van opzeg door de Klant per aangetekend schrijven ten laatste 1 maand voor het einde van de overeenkomst. Dit alles behoudens speci eke afwijking daarvan in de bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

 

7. DE PRIJS.

De prijs die door de Verkoper wordt vermeld, omvat de prijs voor de dienstverlening, de goederenprijs en de eventuele transportkosten, exclusief de verschuldigde BTW.

Andere onkosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) verplaatsingskosten of kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques en andere inningskosten worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.

 

8. DE BETALING.

De prijs is als volgt opeisbaar en wordt alzo door de Klant betaald aan de Verkoper, behoudens speci eke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

Een derde van de prijs is opeisbaar bij de ondertekening van de offerte of bestelbon. Het saldo van de prijs wordt voldaan bij de beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst of bij de de nitieve oplevering.

Voor langlopende contracten, is de prijs het factuurbedrag. De prijs is dan opeisbaar vanaf de vervaldatum van de factuur, behoudens speci eke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper als via een overschrijving op de bankrekening van de Verkoper, zoals vermeld op de factuur.

 

9. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING.

Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 10% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR.

De Verkoper behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Verkoper als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per gewone post of e-mail. De Verkoper neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering op de Verkoper hebben.

 

10. DE FACTUUR.

De Verkoper factureert louter op digitale wijze via het e-mailadres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling aan hem opgeeft.
De Klant moet elk protest van een factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na verzending van de factuur. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan.

Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden. Ingeval de Verkoper afhankelijk is van de aanlevering door de Klant van materiaal, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) informatie of beeldmateriaal, behoudt hij zich het recht voor om vier weken na de goedkeuring van de lay-out van het bestelde goed de Klant te factureren, eventueel vermeerderd met de meerkost die ingevolge de verlopen tijdsspanne verschuldigd is. De Verkoper voert zijn diensten verder uit van zodra het materiaal door de Klant aangeleverd is.

Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.

 

11. AANVAARDING VAN DE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN.

De Klant wordt geacht de geleverde goederen en diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van een klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.

 

12. AANLEVERING VAN MATERIAAL.

Ingeval de Verkoper afhankelijk is van de aanlevering door de Klant van materiaal, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) informatie of beeldmateriaal, komt de Klant deze verplichting na binnen de vijf werkdagen na het verzoek van de Verkoper daartoe.

De Verkoper mag autonoom en zonder enige inmenging van de Klant de verschafte informatie verwerken met het oog op de publicatie ervan in het kader van de overeenkomst tussen partijen. De Klant doet afstand van verhaal op alle tekst- en beeldmateriaal.

De Klant betaalt de Verkoper de door benadeelde opgelegde of aan benadeelde toegekende schadevergoeding ingeval het door de Klant aangeleverde materiaal het recht van privacy of publiciteit van een derde partij schendt.

Ingeval de Verkoper tekst- of beeldmateriaal aanlevert via afhaling van een website die dergelijk materiaal (al dan niet tegen betaling) ter beschikking stelt, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze materialen verkrijgt afhankelijk van de voorwaarden zoals bepaald door deze aanbieder. De gebruikslicentie is niet exclusief.

 

13. ANNULERING VAN DE BESTELLING.

Ingeval de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper.
Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant voor de aanvang van de werken, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR.
Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant na de aanvang van de werken, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en na verrekening van de stand van de werken.

De Verkoper behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

 

14. WIJZIGING OF ANNULERING VAN EEN AFSPRAAK TER PLAATSE.

De wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse moet minstens 24 uur voor de afspraak gemeld worden aan de Verkoper. Bij gebreke daaraan is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding van 125 EUR (excl. BTW) aan te rekenen.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen of diensten door de Klant, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk of de aanpassingen aan de geleverde goederen en diensten van een andere dienstverlener of van de Klant zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies van data of gebeurlijke downtime van de door hem gehoste producten, noch voor de (in)directe schade of gederfde winst die daarmee gepaard zouden gaan, vermits de Verkoper zelf geen controle heeft over de goede werking van de hosting.

Voor de hosting werkt de Verkoper samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hostingdiensten en de aansprakelijkheid van deze hostingpartner is opgenomen in de Service Level Agreement van de hostingpartner, die deze ten allen tijde kan wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene SLA aan de Verkoper vragen, die zulks onverwijld aan de Klant overmaakt.

De Verkoper staat in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de Klant de hiervoor jaarlijks verschuldigde vergoeding betaalt aan de Verkoper. De rechten verbonden aan de domeinnaam komen uitsluitend toe aan de Klant.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie of materialen.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de gepubliceerde informatie, welke de reden hiervan ook is, mits de Verkoper zich ertoe verbindt om deze niet-beschikbaarheid binnen een redelijke termijn te verhelpen.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de optimalisatie van de software voor andere bestuursystemen dan Windows en iOs en voor andere browsers dan de courante browsers Internet Explorer, Firefox en Google Chrome.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die derden, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) hackers, toebrengen aan de geleverde producten en diensten.

Bij het ontwerpen van drukwerken ontvangt de Klant voor het drukken een digitale drukproef in PDF-formaat. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele na het drukken vastgestelde druktechnische fouten, spellingsfouten, lay-outfouten of fouten in de zinsopbouw, noch voor de kwaliteit van de afgedrukte beelden.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor het onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken en/of merk. De Klant betaalt de Verkoper de door benadeelde opgelegde of aan benadeelde toegekende schadevergoeding ingeval het door de Klant aangeleverde materiaal het recht van privacy of publiciteit van een derde partij schendt.

Het is de Verkoper toegelaten om naar eigen goeddunken, voor de uitvoering van zijn opdracht, een beroep te doen op interne vaste of losse medewerkers of niet tot de business van de Verkoper behorende derden. Indien voor de uitvoering van de opdracht beroep wordt gedaan op dergelijke personen, zal dit door de Verkoper zoveel mogelijk vooraf met de Klant worden besproken. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Verkoper samen met de betrokken derde mogelijk.

De aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval het totaalbedrag van de reeds gefactureerde diensten overtreffen.

 

16. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.

Partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen in onderling overleg.
De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van een laattijdige of niet-betaling.
De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of nanciële toestand van de Klant.
Webhosting of diensten met betrekking tot de domeinnaam moeten door de Klant worden opgezegd per aangetekend schrijven minstens drie maanden voor de vervaldatum van het hostingaccount of de domeinnaam.
De Klant kan enkel gebruik maken van het door de Verkoper aangeleverde Content Management Systeem (CMS) gedurende de periode van bestaan van de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

 

17. OVERMACHT.

Ingeval de Verkoper de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper. Ingeval de Verkoper de overeenkomst de nitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

 

18. EIGENDOMSRECHT EN INTELLECTUELE RECHTEN.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling. Elke reproductie, publicatie of tentoonstelling van de geleverde producten en diensten is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Hetzelfde geldt voor de overdracht van de rechten die uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeien. De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen en diensten slechts te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt werden, gebonden door de licentievoorwaarden die daarop gelden. Een exemplaar van de toepasselijke licentievoorwaarden is op eenvoudig verzoek per brief of e-mail te bekomen.

Alle teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website van de Verkoper zijn beschermd door het auteursrecht en meer in het algemeen door de verschillende rechten van intellectuele eigendom. De Klant mag geen informatie van de website van de Verkoper overnemen of kopiëren, behoudens een voorafgaande en geschreven toestemming van de Verkoper daartoe. Een schending van de auteursrechten geeft aanleiding tot een schadevergoeding ten gunste van de Verkoper, zulks volgens de wettelijke SOFAM-voorwaarden.

 

19. FORMULEREN VAN KLACHTEN.

De Klant moet elke klacht formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee.

 

20. PRIVACY.

De Verkoper verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst.
De Verkoper behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant. Conform de Privacywet van 08/12/1992 heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

21. GEHEIMHOUDINGSPLICHT.

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van elkaar, zulks zowel gedurende als na de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

22. REFERENTIE.

De Klant verklaart zich ermee akkoord dat de Verkoper de aan hem geleverde producten en diensten mag opnemen in zijn referentieportfolio.

 

23. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE.

Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant zijn de Nederlandstalige Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de Klant of de plaats van levering.

 

24. TOEPASSELIJK RECHT.

Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant. 

Pieterjan Schouppe
Tim De Sutter
Sam Verhaert
Nils Vanden Berghe
Tessa Laget
Thibaud Streignart
Simen De Troch
Thijs Vervloessem
Joost Renson
Els Gillisjans
Margo Cockmartin